Kontakt: Kom. 601 440 280 Kom. 602 175 489 Fax. 59 857 3258
e-mail: opaklesna@wp.pl
 
786-837-8293

O firmie
Produkcja
(469) 971-7184
Ingaevones
Dojazd
smugglery


PRODUCENT PALET I OPAKOWAÑ DREWNIANYCH IPPC (ISPM 15)
 

Jeste¶my producentem palet i opakowañ z 20 letnim do¶wiadczeniem, posiadamy w³asn± zautomatyzowan± suszarniê drewna ze znakiem fitosanitarmym IPPC. Specjalizujemy siê w produkcji palet przemys³owych, palet chemicznych CP (1-9), palet europodobnych, palet wystawowych, skrzynek drewnianych, nadstawek paletowych, elementów palet, w swojej ofercie posiadamy palety o typowych wymiarach jak i równie¿ palet wed³ug specyfikacji klienta. Nasze do¶wiadczenie oraz sukcesywnie rozbudowywany park maszynowy wzbudza zaufanie w¶ród klientów krajowych oraz zagranicznych. Posiadamy w³asn± suszarniê drewna, która spe³nia wymogi fitosanitarne, co zosta³o potwierdzone znakiem Instytutu Technologii Drewna z Poznania? IPPC? Opakowania drewniane s± wysuszone komorowo w wysokiej ¶ci¶le okre¶lonej temperaturze przez odpowiedni czas, potwierdzone wydrukiem z przebiegu procesu. Nasze ¶wiadectwo fitosanitarne IPPC / HT, uprawnia do eksportu naszych wyrobów do wszystkich krajów ¶wiata.

HT-obróbka termiczna drewna.


Posiadane certyfikaty:

213-218-9925 (281) 533-7111 Producent palet i opakowañ drewnianych ippc ipsm 15 Producent palet i opakowañ drewnianych ippc ipsm 15
1. Palety EUR EPAL 1200x800
Palety certyfikowane IPPC
(ISPM 15)
OPIS
(wileko¶ci w mm)
Paleta 1200x800 nowa IPPC z certyfikatem EUR EPAL - 601 440 280
- 602 175 489
- 602 175 487
5012787755
2.Palety Przemys³owe, CP, wed³ug specyfikacji klienta Palety Przemys³owe standardowo produkujemy w trzech typach:
Palety certyfikowane IPPC
(ISPM 15)
OPIS
(wileko¶ci w mm)
Paleta 1200x800 nowa IPPC
- T01 (5 desek)
- T02 (7 desek)
-wed³ug specyfikacji klienta
Paleta 1200x1000 nowa IPPC
- T01 (7 desek)
-wed³ug specyfikacji klienta
Palety CP1, 1000x1200
Palety CP2, 800x1200
Palety CP3, 1140x1140
Palety CP4, 1110x1300
Palety CP5, 760x1140
Palety CP6, 1200x1000
Palety CP7, 1300x1100
Palety CP8, 1140x1140
Palety CP9, 1140x1140
Palety nietypowe
-wg. specyfikacji klienta
- o niestandardowej d³ugo¶ci i szeroko¶ci
-produkowane pod obci±¿enie ³adunku
Palety nietypowe
-wg. specyfikacji klienta
- o niestandardowej d³ugo¶ci i szeroko¶ci
-produkowane pod obci±¿enie ³adunku
3. Palety wystawowe (display)

Palety te stosowane przede wszystkim do reklamy, prezentacji i ekspozycji towaru. Pólpaleta jednorazowa (600x800 mm) doskonale nadaje siê do transportu mniejszej ilo¶ci towaru i pozwala lepiej wykorzystaæ powierzchnie za³adunkow± w samochodzie cia¿arowym, wagonie towarowym lub standardowym kontenerze ISO.

Palety wystawowe display
(ISPM 15)
OPIS
(wileko¶ci w mm)
(973) 531-3901
Paleta 600x400 nowa IPPC
Paleta 800x600 nowa IPPC
Paleta 800x400 nowa IPPC
Paleta 800x600 nowa IPPC
Nadstawki paletowe i skrzynio palety:
-nadstawki drewniane 800x600 nowa IPPC
-nadstawki drewniane 1200x800 nowa IPPC
PNadstawki paletowe
(ISPM 15)
OPIS
(wileko¶ci w mm)
(323) 713-0180
-Nadstawka 1200x800 nowa IPPC

-Nadstawka 800x600nowa IPPC
Skrzyniopaleta

Skrzyniopaleta z nadstawek
5. Palety do transportu ³odzi (jednostek p³ywaj±cych)
Palety do transportu ³odzi (jednostek p³ywaj±cych)

ZREDUKUJ KOSZTY WYSY£KI
Dostawa palet i nadstawek w ka¿de miejsce w Polsce 120z³/netto za wybrany poni¿szy pakiet palet:

Nr katalogowy: Paleta typ: Ilo¶æ szt. w paczce Cena za dostawê:
1020 1200x800 5 desek 25 120 z³ netto
1021 1200x800 7 desek 25 120 z³ netto
1022 800x600 50 120 z³ netto
1023 600x400 120 120 z³ netto
Nr katalogowy: Paleta typ: Ilo¶æ szt. w paczce Cena za dostawê:
1024 1200x800 100 120 z³ netto
1025 800x600 150 120 z³ netto

STA£A DOSTÊPNO¦Æ MAGAZYNU!

zamówienia proszê sk³adaæ na e-mail: opaklesna@wp.pl lub kom. 601 440 280

Copyright @ WSiOD. Wszelkie prawa zastrze¿one | 8336066275